Sportovní až -40% šek

Rozstrzyganie sporów

Progres Wojciech Izbicki, Norbert Sztandera, Żaneta Adamus Spółka Jawna

ul. Sobieskiego 16, 32-650 Kęty, Polska

NIP: PL 5492279386

REGON: 120304106

KRS: 0000470516

Adres e-mail: shop@nessi-sport.com

Telefon kontaktowy: +48 (33) 845 10 42

Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów a także przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.

W górę